Fox News – Breaking News Updates

latest news and breaking news today

Ex 9.6, 6 - Find general solution: x dy/dx + 2y = x2 log x

source : teachoo.com

Ex 9.6, 6 – Find general solution: x dy/dx + 2y = x2 log x

Subscribe to our Youtube Channel – https://you.tube/teachoo

Ex 9.6, 6
For each of the differential equation given in Exercises 1 to 12, find the general solution :
+2 = 2

Step 1 : Convert into + py = Q
+2 = 2
Dividing both sides by x
+ 2 = x log x

Step 2 : Find P and Q
Differential equation is of the form
+ =

where P = 2 and Q = x log x

Step 3 : Finding integrating factor
IF = epdx
IF = 2
IF = 2 1
IF = 2 log
IF = log 2
IF = 2

Step 4 :
Solution is
y (IF) = +

yx2 = log 2 +
yx2 = log 3 +

yx2 = log x 3 log 3 dx
yx2 = log x 4 4 1 4 4 +
yx2 = 4 log 4 3 4 +
yx2 = 4 log 4 4 4 4 +
yx2 = 4 log 4 4 16 +
y = 4 log 4 2 4 16 2 + 2

y = 2 log | | 4 2 16 + 2
y = (4 log x 1) +

How do you find the general solution to dy/dx=xe^y? | Socratic

How do you find the general solution to dy/dx=xe^y? | Socratic – How do you find the general solution to #dy/dx=xe^y#? Calculus Applications of Definite Integrals Solving Separable Differential Equations. 1 AnswerTo ask Unlimited Maths doubts download Doubtnut from – https://goo.gl/9WZjCW The solution of the differential equation `dy/dx=sin(x+y)+cos(x+y)` is:This is the Solution of Question From RD SHARMA book of CLASS 12 CHAPTER DIFFERENTIAL EQUATIONS This Question is also available in R S AGGARWAL book of CLASS…

The solution of the differential equation `dy/dx=sin(x+y – Find the particular solution of the differential equation dy/dx + 2y tan x = sin x, given that y = 0 when x = pi/3. asked Nov 16, 2018 in Mathematics by Samantha ( 38.8k points) differential equations{eq}\frac {dy}{dx} = 2xy \sin (x^2) {/eq} and initial condition is y = 1 when x = 0 Differential Equation: An equation made up of differential terms is known as a differential equation.Final Answer : y= 2xcot-1((cx^2+1)/2x^2) This is First order Non Linear Ordinary Differential Equation. Steps : 1) Use Trigonometric Identity to convert RHS into sin function. 2) Use substitution y = vx where v is some function. 3) Solve, ODE.

The solution of the differential equation `dy/dx=sin(x+y

The general solution of the differential equation `dy / dx – Solve the linear equation: dy/dx+y/x=x^2. Latest Problem Solving in Differential Equations. More Questions in: Differential Equations Online Questions and Answers in Differential EquationsExample 15 Show that the differential equation (𝑥−𝑦) 𝑑𝑦/𝑑𝑥=𝑥+2𝑦 is homogeneous and solve it. "F" (𝑥 , 𝑦)" is Homogeneous function of degree zero" Therefore, the given Differential Equation is Homogeneous differential Equation Step 3: Solving 𝑑𝑦/𝑑𝑥 by Putting 𝑦=𝑣𝑥 𝑑𝑦/𝑑𝑥=((𝑥Ex 9.4, 6 For each of the differential equations in Exercises 1 to 10, find the general solution : 𝑑𝑦/𝑑𝑥=(1+𝑥^2 )(1+𝑦^2 ) 𝑑𝑦/𝑑𝑥=(1+𝑥^2 )(1+𝑦^2 ) dy = (1+𝑥^2 )(1+𝑦^2 ) dx 𝑑𝑦/(1 + 𝑦^2 )= (1 + 𝑥^2) dx Integrating both sides. ∫1 𝑑𝑦/(1 + 𝑦^2 ) = ∫1 (1+𝑥2)𝑑𝑥 tan−1 y = x + 𝒙^𝟑/𝟑 + C

Sem3 Tuto De
NCERT Exemplar Class 12 Maths Chapter 9 Differential
: X2y1 2xy2 1
Solution Manual For Differential Equations An Introduction
NCERT Exemplar Class 12 Maths Chapter 9 Differential
Page 2 Math 270 Name Lab 5 5 Given F x 2x F 2 1 F1 3 find
Find The Particular solution Of F x 4 2 5x For y 2 When x
Solved: In Problems 1-10 State Whether The Given Different
Solution Manual For Differential Equations Computing And
NCERT Exemplar Class 12 Maths Chapter 9 Differential
NCERT Solutions For Class 12 Maths Chapter 9 Differential

Particular solution to differential equation example | Khan Academy – Сега да се поупражняваме
с диференциални уравнения с отделящи се променливи.
Дадено е това уравнение: производната на Y спрямо Х
е равна на 2 по Y на квадрат,
и нека графиката на едно нейно решение минава през точката (1;-1).
Пита се колко е Y,
когато Х е равно на 3 за това конкретно решение на
диференциалното уравнение, което минава през точката (1;-1)? Търсим Y при Х = 3. Приканвам те да оставиш
видеото на пауза и да опиташ самостоятелно. Предполагам, че вече
направи своя опит. Най-важното при диференциалните
уравнения с отделящи се променливи е, че те ни дават подсказка
още в самото си име: че можем да отделим хиксовете
от игреците. Всички членове с Х и DX
се отделят от тези с Y и DY. Как да направим това тук? Нека преработя уравнението. То е DY / DX равно на
2 по Y на квадрат. Да видим, можем да умножим
двете страни по DX. Отляво знаменателят
се унищожава, ако работим с диференциала
като с обикновена променлива. Получаваме DY равно на
2 по Y на квадрат по DX. Още не сме напълно готови. Искам да преместя този член:
2 по Y на квадрат, от лявата страна. Правя го, като разделя двете страни
на 2 по Y на квадрат. Като разделя двете страни на 2y^2
ще мога да запиша лявата страна като
1/2 по Y на степен -2 по DY е равно на DX. Вече можем да интегрираме
двете страни на уравнението. Да освободя малко пространство. Какво се получава отляво? Ще увеличим степента с 1, после ще разделим
на същата стойност, значи в степента ще имаме –1:
Y на степен -1 разделено на –1, това ще се получи –1/2
по Y на степен –1 и остава да добавим константа С,
както в предишното видео. Ще имаме такива константи
и от двете страни, от всяка страна имаме различна
произволна константа и като ги прехвърлим от едната страна,
ще получим тяхната разлика, която е друга произволна константа. Затова мога да запиша константата
само от едната страна. Това ще е равно на
интеграл от DX, който прави просто Х. Отдясно имаме Х. Ще добавя константата С
ето тук, отдясно. Ако искам, мога да реша
уравнението за Y. Умножавам двете страни по –2, после отляво имам само Y на степен –1
или 1/Y, а отдясно е този израз, умножен
по –2, става –2 по X
плюс… това е произволна константа, значи –2 по нея
ще получа пак друга произволна константа. Сега можем да вземем
реципрочните стойности на двете страни и да получим Y равно на
1 върху (2Х + С). Сега можем да използваме
дадената информация, по-точно това, че
конкретното ни решение минава през тази точка,
за да намерим С. То гласи, че
когато Х е равно на 1, когато Х е едно,
Y ще е равно на –1. Получаваме, че –1 е равно на
1 върху –2 плюс С, или на 1 / (С – 2),
можем да умножим двете страни по С – 2. Да направим умножението. Минус 1 по С – 2,
което е минус С плюс 2, или 2 – С
е равно на 1, Само умножих двете страни
по С – 2, а сега мога да извадя 2 от двете страни, за да получа минус С
равно на –1 и като умножа двете страни
по минус 1, получавам С = 1. Това означава, че нашето решение
е функцията Y = 1 / –2X + 1. Почти сме готови,
но да се върнем на въпроса. Търсеше се не просто
конкретната функция-корен, търсехме стойността на Y,
когато Х=3 при нея. Вече знаем, че Y е равно
на 1 върху 3 пъти по –2, което е –6,
плюс 1, което прави 1 върху –5,
или –1/5. Вече сме готови. .

Variation of Parameters Solving y'' + y = sec(x) – .

Finding Partial Derviatives – .