Fox News – Breaking News Updates

latest news and breaking news today

Which of the following atoms or ions does ...

source : clutchprep.com

Which of the following atoms or ions does …

Frequently Asked Questions

What is the difficulty of this problem?

Our tutors rated the difficulty ofWhich of the following atoms or ions does not have a filled …as medium difficulty.

How long does this problem take to solve?

Our expert Chemistry tutor, Dasha took 4 minutes and 30 seconds to solve this problem. You can follow their steps in the video explanation above.

What professor is this problem relevant for?

Based on our data, we think this problem is relevant for Professor Sumner’s class at UF.

Which of the following atoms or ions does | Clutch Prep

Which of the following atoms or ions does | Clutch Prep – Problem: Which of the following atoms or ions does not have a filled outer subshell?a. Cab. Sc. Zn2+d. S2-e. Ca2+Which of these ions have six d electrons in the outermost d subshell? Os^2+ Zn^2+ Ru^2+ Tc^2+ Mn2+ Fe2+ Y^2+ Which of these ions have ten d electrons in the outmost d subshell? Zn^2+ Tc^2+ Fe2+ Y^2+ Cd^2+ Lr^2+ Sc^2+Lanthanide (or rare earth) elements have atoms or ions with partially filled. f subshells. The colors of the visible spectrum are blue, green, orange, red, violet, and yellow. An electron gains energy in the transition from a 6s subshell to a 5d subshell. true. Arrange the following ions in order of decreasing ionic radius: Al3+, Mg2

Chem help please !!!? | Yahoo Answers – (All electrons in the outer shell are valence electrons!) Atoms tend to form ions or chemical bonds in order to end up with filled outer "s" and "p" subshells. This is called the "octet" rule. (Not all chemical bonds follow this – it's a RULE OF THUMB, not a scientific law!)Question: Sort The Following Atoms/ions According To Whether They Have Half-filled Or Filled Subshells. Zn2+ Half-filled Subshell In An Ion Drag Answer Here HE Fe Mo Filled Subshell In An Ion Drag Answer Here Fe3+ Ar Filled Subshell In A Neutral Atom Drag Answer Here Half-filled Subshell In A Neutral Atom Drag Answer HereThe problem How many electrons does the netural atom gain or lose to form each of the following ions? 1)Ca2+ 2)I- The answer is contained in the question. If there is a "+", elecrons are lost. Atoms that have incomplete outer shells usually seek to fill their shells by forming _____ ____ The element do not have the same number of

Chem help please !!!? | Yahoo Answers

Ch 7/8 quiz Flashcards | Quizlet – Ions and Ionic Bonds. Some atoms are more stable when they gain or lose an electron (or possibly two) and form ions. This fills their outermost electron shell and makes them energetically more stable. Because the number of electrons does not equal the number of protons, each ion has a net charge.Electron Shielding and Effective Nuclear Charge. If an electron is far from the nucleus (i.e., if the distance \(r\) between the nucleus and the electron is large), then at any given moment, many of the other electrons will be between that electron and the nucleus (Figure \(\PageIndex{1}\)). Hence the electrons will cancel a portion of the positive charge of the nucleus and thereby decreaseIn Group 18 (8A; the noble gases) the p subshell has just been filled. Ar 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6. Transition Elements, the d-block elements In the d-block transition elements (transition metals) a d subshell is being filled. The principal quantum number of the d subshell is always 1 less than the period in which the element is located. Technetium

OpenStax: Atoms First Chemistry | 5.2 Hybrid Atomic ...
Fundamentals of Physics and Chemistry Important to ...
Chemical Nomenclature | Chemistry for Non-Majors
Bohr Diagram for Sodium and Chlorine
Nonfiction 6 - Resident-Reader Library
Michael Heath-Caldwell M.Arch - 1948 Journal for the Use ...
Answered: Write the electron configurations for… | bartleby
Changing the number of would change an atom into an atom ...
File:Beryllium diagonal rule.svg - Wikimedia Commons
THINGS ON FINAL - Chemistry 107 with Brown at Texas A&M ...
CH150: Chapter 2 - Atoms and Periodic Table - Chemistry

exceptional electron configurations – .

Transition Metals | Periodic table | Chemistry | Khan Academy – Sonuncu videoda, biz periodik cədvəldəki elementlərin təsnifini gördük, və keçid metallarının tərifində dayandıq.
Keçid metalları haqqında düşünməyin iki yolu var. Beləliklə bunun haqqında düşünməyin bir yolu bu ola bilər ki nə vaxt ki bəzi müəllimlər keçid metalları deyir onlar qrup 3dən 12 də daxil olan metallar haqqında danışır. Beləliklə buradakı bütün elementlər, bəzi insanlar onlar keçid elementləri olaraq nəzərdə tutur. Beləliklə bunlar d blok elementləridir, yaxşımı? Buna görə biz burada d orbtalları haqqında danışasıyıq. Beləliklə siz bu video üçün elektronik konfiqurasiyaları anlamalısınız. Bu keçid metalları haqqında düşünməyin bir yoludur, amma bu yol bəzən çox ümumi ola bilir. Buna görə başqa bir tərif də var , hansı ki siz bunu İUPAC saytında tapacaqsınız. İUPAC beynəlxalq təmiz və tətbiqi kimya birliyinin qısaltmasıdır, və onlar deyir ki keçid elementləri tamamlanmayan d yarım orbitallı atomu olan elementə istinad edir. Buna görə nə vaxt d orbitalları haqqınd danışsanız, biz bilirik ki 5 ədəd d orbitalı var, və hamısı mksimum 2 elektron tutur. Beləliklə 5 dəfə 2 10 edir. Buna görə siz d yarım orbitalınızda vəya d orbitalınızda maksimum 10 elektron saxlaya bilərsiniz. Beləliklə gəlin periodik cədvəlimizdə sayaq, 10, 1,2,3,4, 5,6,7,8,9, 10 d bloku. Beləliklə gəlin davam edək və keçid metalı üçün elektronik konfiqurasiyasını yazaq və gəlin baxaq görək bu bizim İUPACdan necə tətbiq olunur. Beləliklə gəlin dəmir üçün elektronik konfiqurasiya yazaq. Budur dəmir buradadır. Və əgər biz elektronik konfiqurasiyanı yazmaq istəyiriksə, gəlin deyək ki mən nobel qazı etmək istədim. Beləliklə bir daha, mən fərz edirəm ki siz artıq bunu necə edəcyinizi bilirsiniz buna görə mən bunun haqqında danışmaq üçün çox vaxt sərf etmək istəmirəm. Amma əgər mə nobel qaz konfiqurasiyası yazmaq istəyirəmsə, mən arqona getməliyəm, hansı ki dəmirdən əvvəlki nobel qazıdır, və mən arqonu bu cür mörtərizəyə qoymaq istəyirəm. Və bu məni dördüncü enerji səviyyəsinə vəya periodik cədvəldə dördüncü perioda aparır. Və sonra sadəcə periodik cədvələ baxın, Mın deyə bilərəm ki bu 4s1, 4s2 ola bilər, beləliklə mən buraya 4s2 yaza bilərəm. Və sonra mın d orbitalımdayam. Beləliklə, bir daha, elektronik konfiqurasiyanı yazmaq üçün periodik cədvələ baxıram, Mən 1,2,3,4,5,6 elektron deməliyəm. Buna görə bu 3d6 olmalıdır. Və mən 3d6 4s2 yaza bilərəm. Və indi, hər ikisi düzgün hesablanır. Və mən bu videoda bu orbitalların düzülüşünə aid müzakirədə olmaq istəmirəm. Buna görə mən bunu başqa video üçün saxlıyacam. Bu video sadəcə periodik cədvəldəki elementlərin müəyyən edilməsi və tərifləri haqqında danışır. Və buna görə bunlardan istənilən biri düzgün elektronik konfiqurasiya sayılır. Və mən nə vaxt elektronik konfiqurasiya üçün d orbitallarına baxırsam, görə bilərəm ki mənim d orbitalımda 6 elektron var. Yaxşı, bu tamamlanmamış d yarım orbitalıdır, çünki mən d orbitalını 10 elektronla doldura bilərəm. Və buna görə dəmir tamamlanmamış d yarım orbitalına nümunə ola bilər. Buna görə dəmir keçid metalıdır. Gəlin sinkin elektronik konfiqurasiyasını yazaq. Beləliklə gəlin burada , periodik cədvəldə sinki tapaq. Beləliklə mən sinkin elektronik konfiqurasiyasını yazmaq istəyirəm. bir daha, bundan əvvəl mə nobel qazına, arqona getmək istəyirəm. Buna görə mən arqonu burad mörtərizəyə qoyacam. Və sonra, bir daha, bu məni dördüncü enerji səviyyəsinə aparır. Buna görə 4s1, 4s2, beləliklə 4s2. Və sonra mən d elektronlarım üçün sayıram–1,2,3,4,5,6, 7,8,9 və 10. Beləliklə bu 3d10 ola bilər. Və bir daha , mən yaza bilərəm ki, [Ar] 3d10 4s2. Bu fərq etmir. Beləliklə gəlin keçid metallarının mənaları haqqında düşünək, bu elementin atomunun d orbitalı tam dolmur. Yaxşı, əgər mən sinkin d orbitallrına baxsam görərəm ki, onlar tamamilə doludur. Mənim orbitalımda 10 elektron var, və buna görə bu de yarım orbitalı tam dolmuşdur. Beləliklə bu keçid metalların mənası ilə uyğunlaşmır. İndi, mənada həmçinin kationlardan da danışılır. Beləliklə gəlin sinkin formalaşdıra biləcəyi kationdan danışaq. Sink Zn+2 ola bilər. Buna görə əgər mən Zn+2 üçün elektronik konfiqurasiya yazmaq istəsəm, mən sinkin iki elektronu harada itirdiyi haqqda düşünməliyəm? Beləliklə əgər siz neytral zink atomundan Zn+2 ə gedirsinizsə, siz iki elektron itirməlisiniz. Yaxşı, mən artıq bilirəm ki o iki elektron 4s orbitalından gedir. Buna görə siz elektronik konfiqurasiyanızda iki elektron itirəcəksiniz və 3d10la qalacaqsınız. Və bir daha, sizin d yarım orbitalı dolu olan kationunuz var. Siz d orbitallarını tamamilə doldurmusunuz, və buna görə kationun dolu olmayan d yarım orbitalı yoxdur, hansı ki deyir ki bu İUPACdan olan keçid metallarının texniki mənası ilə uyuşmur. Və buna görə , bir daha bunun haqqında düşünməyin iki yolu var. Biri çox bilinən yoldur. Beləliklə siz kimsə danışanda eşitmiş olarsınız ki keçid metalları qrum 3də qrup 12ə kimidir, və ya siz bəzi şəxslər tapa bilərsiniz , hansılar ki İUPACa uyğun mənaya daha uyğun fikir deyə bilər. İki yol haqqında da düşünmək yaxşı olardı. .

Ch. 9 Electrons in Atoms and the Periodic Table – .